تبلیغات
کُنج درون

کُنج درون
شو بدان کُنج درون خُمّی بجوی
پیوندهای روزانه

شرح بی نهایت؛ حریم 146

شانزدهم آذر 1360

حكم امام خمینی برای برخورد با اعمال خودسرانه و افراطی

در سالهای نخست انقلاب بعضی افراد خودسر به نام انقلاب و حزب­الله و امربه معروف مرتكب اعمالی غیر شرعی و غیر قانونی شده و تندرویهایی را انجام می دادند؛ از جمله متعرض اموال و املاك مردم و مصادره دارائی های اشخاص، حجاب زنان و غیره می شدند. حضرت امام این اعمال را غیر شرعی و خلاف قانون دانسته و ضمن حكمی خواستار برخورد شدید و سریع با این افراد شده و طی حکمی به شورای عالى قضایى فرمود:

«اخیراً گزارشهایى مى رسد كه افراد غیر مسئول... بر خلاف مقررات اسلامى و قانونى متعرض اموال و املاك محترمِ مردم می شوند... به منازل اشخاص بدون مجوز شرعى و قانونى وارد و آنان را جلب مى نمایند؛ و اگر شخص مورد نظر نباشد، بستگان و زن و فرزند او را جلب مى كنند؛ و گاهى به بهانه هایى هتك آبرو و حیثیت اشخاص را می نمایند و با این اعمال غیر شرعى هتك جمهورى اسلامى و مقامات قضایى را مى برند. مقرر فرمایید سازمان بازرسى كل كشور با سرعت عمل رسیدگى كرده به مقامات قضایى گزارش دهند و اگر شكایاتى به دادستانیها رسید، با سرعت رسیدگى نمایند؛ و اشخاص یا گروههایى كه مرتكب این نحو اعمال غیر شرعى و غیر قانونى مى شوند احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند. و لازم است این جانب را از مسائل مذكور مطلع نمایید.» (صحیفه امام، 15/408)

*************

شانزدهم آذر، روز دانشجو

نگاه امام به دانشجو

پس از کودتاى 28 مرداد، نیکسون معاون رئیس جمهورى آمریکا براى ارزیابى نتایج کودتا به ایران آمد. روز 16 آذر 1332 دانشجویان در اعتراض به این سفر در دانشگاه تهران تظاهرات کردند و مزدوران رژیم به سرکوب آنها پرداخته و با رگبار گلوله سه دانشجو را در سر کلاس به شهادت رساندند. این حادثه به عنوان یک روز مقاومت تاریخى، پس از پیروزى انقلاب به عنوان و روز دانشجو نامگذارى شد.

حضرت امام در دوران حیات خویش به همین مناسبت بارها وظایف دانشگاه و دانشجوی برتر و نمونه را بیان فرمود. یکی از تأکیدات امام این بود که عده ای در صدد غیر سیاسی کردن دانشگاه‌ها هستند تا دانشجو نتواند در سرنوشت کشورش دخیل باشد، پس مواظب باشید و به دام آنان نیفتید.

«همین معنایى كه براى روحانیون نقشه كشیده بودند، براى جوانهاى غیر روحانى- چه دانشگاهى ها و چه سایر جوانها- با طرزهاى دیگرى نقشه كشیدند تا آنها در میدان سیاست حاضر نباشند، و در امورى كه كشور احتیاج به آن دارد دخالت نكنند.» (صحیفه امام، 14/186)

***********

اوج تواضع و تعظیم امام در برابر ملت‏

آن کسانی که در انقلاب فعالیتی نکردند، حقی ندارند در...

«از 15 خرداد تا حالا كه آمدیم، خون دادیم یعنى شما خون دادید، من كه نشسته ام اینجا. من هم هیچ حقى ندارم. شما خون دادید. شماها به میدان رفتید؛ شماها مبارزه كردید؛ ماها هیچ حقى نداریم. ما باید براى شما خدمت كنیم. خودمان نباید استفاده كنیم. نه استفاده عنوانى. خاك بر سر من كه بخواهم استفاده عنوانى از شما بكنم! خاك بر سر من كه بخواهم خون شما ریخته بشود و من استفاده اش را ببرم! طبقه هاى بالا، آنهایى كه فعالیت هیچ نداشتند و مخالفت هم ندارند، حقى ندارند، و نباید حقى داشته باشند؛ لكن اگر از حالا خدمت بكنند، صاحب حق مى شوند. و من مأیوسم كه خدمت بكنند. آنهایى كه نظر انحرافى دارند، آنهایى كه نظر خیانت به اسلام و این ملت دارند، آنهایى كه اسلام 1400 ساله را كافى نمى دانند، آنها باید حسابشان را از ملت جدا كنند. جدا هم هست. ما از این به بعد احتیاج به شما [خطاب به ملت] داریم. احتیاج به همین طبقه؛ و بى نیاز از آن طبقات.» (صحیفه امام، 8/57)

**************

پندها و نصایح اخلاقى- عرفانى‏ امام

گفتگوی شیطان با انسان!

«اى آدمزاده! مگر انبیا به تو خبر ندادند كه براى تكبر به پدر تو من مطرود درگاه حق شدم، براى تحقیر مقام آدم و تعظیم مقام خود ملعون شدم، تو چرا خود را گرفتار این رذیله كردى؟ در آن هنگام تو بیچاره علاوه بر عذابها و گرفتاریها و حسرت و ندامتهایى كه به شنیدن درست نیاید، گرفتار سرزنش اذلّ مخلوقات و پست ترین موجودات هم هستى! شیطان كه تكبر به خدا نكرده بود، تكبر كرد به آدم كه مخلوق حق است، گفت: خَلَقْتَنی مِنْ نارٍ و خَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ. خود را بزرگ شمرد و آدم را كوچك. تو آدمزاده ها را كوچك شمارى و خود را بزرگ. تو نیز از اوامر خدا سر پیچى كنى: فرموده فروتن باش، تواضع كن با بندگان خدا، تكبر كنى، سر افرازى نمایى. پس چرا فقط شیطان را لعن مى كنى، نفس خبیث خودت را هم شریك كن در لعن، همان طور كه شریك با او در این رذیله اى. تو از مظاهر شیطانى! شیطان مجسمى! شاید صورت برزخى و قیامتى تو شیطان باشد! میزان در صور آخرت ملكات نفس است: مانع ندارد صورت شیطان باشى، صورت مورچه كوچك هم باشى. موازین عالم آخرت غیر از اینجاست.» (شرح چهل حدیث، 99)

**********

امام مخالف فرد محوری در انقلاب

حضرت امام 2 آذر 57، در مصاحبه با روزنامه «السفیر» پیرامون انقلاب، در پاسخ به پرسش خبرنگار که پرسیده بود:

شایعاتى غربى وجود دارد مبنى بر اینكه انقلاب ایران بر نیروى روحى امام، یعنى فرد، تكیه دارد. آیا این درست است؟

می فرماید:

«اگر در گذشته نهضت ایران متكى به فرد یا گروههایى بوده است، امروز این انقلاب از درون مردم مى جوشد و از فطرت آنان برمى خیزد. لذا ما معتقدیم با نبودن فرد خاصى نهضت خاموش نمى شود.» (صحیفه امام، 5/81)

*************

تأکید امام بر

اجتناب از تشنج در راه هدف اصلى

«شما بدانید این را كه از هر اجتماعى كه امروز بشود، و اجتماعى باشد كه تویش یك تشنجى باشد حتى براى یك مطلب حقى، باید دست برداریم و برویم سراغ آن مسأله اصلى. اگر این طور نكنیم این به نفع آنهاست [دشمنان]. آنها ازش استفاده مى كنند... تشنج صحیح نیست. قواى شما باید الآن همه مجتمع در یك راه باشد. قواى فكریتان و قواى غیر فكریتان همه باید در یك راه برود... الآن مسئله درجه اول حفظ اسلام است. شما مى خواهید براى اسلام خدمت بكنید... دستهایى در اینجا هست براى ایجاد یك همچه مسائل. این مسائل را ایجاد مى كنند. و گاهى هم استفاده از روح پاك جوانان مى كنند... نبادا یك وقتى یك تبلیغات سوئى بشود. و یك چیزهایى بشود كه اسباب این بشود كه نظرهاى ما تشتت پیدا كند.» (صحیفه امام، 11/118)

************

از خودگذشتگی امام برای حفظ آرامش کشور

در جریان بلوای حزب خلق مسلمان و تظاهرات و توهین های آنان به امام در قم، حضرت امام در راستای حفظ آرامش کشور، در 15 آذر 58 از مردم درخواست کرد:

«من این را اعلام مى كنم كه اگر كسى به من سَبّ بكند، فحش بدهد، عكس من را پاره كند، احدى حق ندارد كه به او تعرض بكند. حرام است تعرض كردن به كسى كه به من سَب كند، به من فحش بدهد، عكس مرا پاره كند، مرا بزند، هر كارى بكند. احدى حق ندارد در این وقتى كه ما گرفتار هستیم در این مصیبت بزرگ، با او مقابله كند تا اینكه به زد و خورد برسد و غائله ایجاد بشود. امروز آرامش ما مى خواهیم. غائله نباید ایجاد بشود. باید همه با هم دست به هم بدهید و ایجاد غائله نشود. همه دست به هم بدهید. آرامش خودتان را حفظ بكنید.» (صحیفه امام، 11/178)

*************

حرکت فقط در راستاى اجراى خواسته‏هاى ملت

ببینید زبان ملت چیست!

در این رابطه امام خمینی دیدگاه جالبی داشته و می فرماید:

«ما هر مطلبى را از ملتى بخواهیم اخذ بكنیم، باید ببینیم كه زبان ملت چیست تا بفهمیم كه این ملت چه مى خواهد. خودمان بخواهیم حكم بكنیم كه این ملت ما فلان [موضوع‏] را مى خواهد، این حرف غلطى است. حرف صحیح این است كه ما مطالعه كنیم در حال ملت. گوش بدهیم به صداى ملت ببینیم چه مى خواهد... ما حق نداریم كه تأویل كنیم و بنشینیم خودمان هر چه دلمان مى خواهد بگوییم كه نخیر، مردم كه این حرفها را دارند مى زنند، یك چیزى دیگر را ما گردنشان بگذاریم. این خلاف واقع است.» (صحیفه امام، 11/198)

**********

تأکی امام بر

عبرت گرفتن مسئولین از اوضاع رژیم سابق

همه تاریخ رژیم های گذشته را مطالعه کنید «مشاهده كنید و كارهاى اینها را ببینید و ببینید كه چرا ملت از اینها جدا بود؟ چرا كارشكنى مى كرد ملت؟... اینها باید در خدمت ملت باشند. اگر اینها در خدمت ملت نباشند باز كم كم همان خواهد شد كه در زمان آنها شد. حالا بدتر از آن وقت است. براى اینكه حالا مردم دیگر آن خوف را ندارد از هیچ كس... خیال نكنند كه مثلًا اگر بخواهند یك نفر یا چند نفر دیكتاتورى بكنند در این نسل، مى شود، نه نمى شود... در آن وقت بود كه یك بیچاره اى اگر مى خواست استاندار را ببیند نتواند... همچو جرأتى به خودش نمى داد كه من ببینم ایشان را. یك همچو چیزى نبود. نمى شد یك همچو چیزها. از این جهت عُقده ها در دل مردم همین طور انباشته شد تا یك وقتى كه آن عُقده ها باز شد و آن كار را انجام دادند.

ماها باید متوجّه این مسائل باشیم كه حالا اینكه دست شما آقایان آمده است حكومت، و دست بالاترى آمده است حكومت خوى مثلًا، توجّه به این معنا باشد كه باید اینها در خدمت مردم باشند. و به مردم حالى كنند كه ما خدمتگزاریم.» (صحیفه امام، 13/381 و 382)

*************

یادی از آیت الله العظمی گلپایگانی(ره)

آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی از دیر باز با امام خمینی ارتباط صمیمی داشت که سابقه اش به سال 1298ش در اراک می رسد، همان زمانی که آن دو بزرگوار در اراک و سپس قم نزد حائری درس می خواندند، ‌این یک دلی بعد از رحلت آیت الله بروجردی به اوج خود رسید و گلپایگانی برای حمایت از نهضت امام همکاری تنگاتنگی را با رهبری این قیام آغاز کرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایشان هماره در جهت تقویت نهضت و تأیید مواضع امام و تثبیت موقعیت رهبری نظام و فراخواندن مردم به پیروی از امام تلاش کرد و با طرح مباحث مورد نیاز جمهوری اسلامی در درس خارج فقه، شرکت در تمامی مراسم انتخابات و صدور پیامهای گوناگون مبنی بر مشارکت مردم در امور اجتماعی و سیاسی، حمایت مادی و معنوی از رزمندگان و تأیید دولت اسلامی و اقدامات گوناگون دیگر، ‌برای پشتیبانی از این حرکت مذهبی فعال بود.

این ارتباط و دوستی دنیایی با رحلت امام به پایان رسید و نماز میت بر پیکر امام خمینی نیز به امامت گلپایگانی اقامه گردید. سرانجام آیت الله گلپایگانی نیز در شامگاه پنجشنبه 18 آذر 1372 به سرای باقی شتافت و پیکرش در مسجد بالاسر حرم فاطمه معصومه(س) دفن کردند.
[ سه شنبه 11 آذر 1393 ] [ 07:56 ق.ظ ] [ محمد رجایی نژاد ]

درباره وبلاگ

«شو بدان کُنج درون خُمّی بجوی»،
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین